Türk dili

Dersin içeriği


Türkçe Dersinin Genel İçeriği:

*Alfabe (ünlü harfler ve özelikleri, ünsüz harfler ve özelikleri); Türkçe’nin ses özelikleri; ses hadiseleri (benzeşme, ses türemesi); ek (ekler ve türleri), kök ve gövde yapıları;
kelime türleri (isim, fiil, sıfat, zarf, ünlem, edat ve bağlaçlar); zamir ve çeşitleri; fiil (fillerin basit ve birleşik zamanlı çekimleri); tasarlama kipleri; bildirme kipleri; kompozisiyon
bilgileri; anlatım biçimleri; genel anlatım bozuklukları; form yazıları (dilekçe ve çeşitleri, özgeçmiş ve mektup yazma, telegraf, ilan, duyuru vb.); bilimsel bir yazı nasıl yazılır? (makale
yazma kuralları, deneme, fıkra, gezi, hatıra, günce); öğretici metinler ve metin üzerinde çalışma.
Birinci yıl okutulan “Dilbilgisi“ derslerinin amacı, Türkiye Türkçesi’ni öğrenen öğrencilerin, dilin temel özelliklerini kavramasını sağlamak, öğrencilerin dili doğru ve etkili şekilde kullanmalarını temin etmektir.
*Selamlaşma çeşitlerini kavrayıp tanışma ve vedalaşma diyalogları kurabilme, dersler, günler, aylar, mevsimler, renkler, saatler, yönler, diller, milletler, ülkeler, kültürler hakkında konuşma.
*Aile ve akrabalar, meslekler, iş hayatı, çevre, yemekler, içecekler, giysi ve takılar, hastalıklar, ulaşım araçları, hobiler, hayvanlar, başarı, nüfüs ve açlık, bilim ve teknoloji, batıl
inançlar, gençlik, ekoloji, salgın hastalıklar, geçmiş ve gelecek, kavramlar ve insanlar, kentler, hak ve hürriyetler, günlük hayat, duygular, iletişim, güzel sanatlar, dil ve edebiyat, ekonomi,
siyaset, eğitim gibi konularda konuşmak, konuşulanları anlayıp yorumlamak ve kendini düzgün, etkili ve anlaşılır şekilde ifade etmek.
Yukarıda saydığımız konuların verilmesinde amaç; öğrencilere, yabancı dil olarak öğrendikleri Türkçe’yi doğru kullanabilmeleri için dilin kullanılışına dair kuralları dinleme,
okuma, yazma, konuşma gibi etkinlikler vasıtasıyla sezdirmek ve öğrencilerin bu becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

TUR 151: Turkish Language (Students from KTL) / First Semester Türkçe Temeli Olanlar İçin Türk Dili (Türk Liselerinden Gelenler İçin) I Dönem

Bu dersi alan öğrenci daha önce öğrenmiş olduğu Türkçe’nin temel yapılarını pratiğe koyarak Türkçe’yi daha iyi kullanabilecek ve Türkçe’ye daha hakim bir duruma gelecektir.
Yazılı edebiyattaki edebi türleri öğrenecek ve gerektiğinde bu türlere ilişkin fikir beyan edip örnek çalışma yapabilecektir. Tanınmış başarılı kişilerin ve edebiyatçıların hayatını yakından
tanıyacak; hikaye, roman, masal, efsane, hatıra, gezi, deneme, destan ve şiir dallarını yakından tanıyacak; bu türlere ilişkin Türk ve dünya edebiyatından örnekleri tanıyıp inceleyecektir.
Edebiyatın mahiyetini kavrayıp insan hayatına etkilerini öğrenecek; küreselleşen ve küçülen dünyayı daha yakından ve daha etkili takip etme metodları üzerinde fikir beyan edebilecek;
insanlık adına yapılan yenilikleri, buluşları tanıyıp konuyla ilgili fikirlerini ifade edebilecek; gördüklerini kelimelerle tasvir edebilecek yetisini kazanacak ve edebiyatla sosyal hayat
arasında bağ kurarak sosyal yaşamın edebiyata etkilerini de görecektir..

TUR 152: Turkish Language (Students from KTL) / Second Semester Türkçe Temeli Olanlar İçin Türk Dili (Türk Liselerinden Gelenler İçin) II Dönem

Bu dersi alan öğrenci Türkçe konuşma becerisini ve düşüncelerini daha akıcı ifade etme yeteneğini kazanacaktır. Daha önce temelini aldığı gramer bilgilerini oturaklaştırıp
bunları yazılı edebiyatta nasıl kullanabileceğini kavrayacak ve kullanımda daha rahat olacaktır. Makale, tiyatro, ninni, ağıt, sohbet, fıkra, deyim, mizah, eleştiri, fabl, biyografi ve
mektup türlerini edebiyattan örneklerle tanıyacak sanatla edebiyat arasında bağ kurabilecektir. İnsan hayatını etkileyen tüm olayların fert hayatına ve edebiyata katkılarını edebi türler
üzerinde görebilecektir. Türk ve dünya edebiyatındaki önemli eserleri ve temsilcilerini öğrenecek. Özel ve resmi yazışmalarda kullanılan türleri öğrenerek bunları kullanabilecektir.

TUR 153: Turkish Language (beginner from DL) First Semester Düz Liselerden Gelenler İçin Türkçe I Dönem

Bu dersi alan öğrenci sıfır noktasından başlayarak Türk Alfabesi’ni, selamlaşmanın türlerini, tanışma ve tanıştırmayı öğrenmekte; ülkeler, dil ve milletleri tanıtabilmekte ve
yaşadığı şehri anlatabilmekte; çevresindeki eşyaları tanıyabilmekte; sayıları öğrenmekte ve zamanın değişik dilimlerini ifade edebilmekte; içerisinde yaşadığı mekanı, evi en iyi şekilde
tanıyıp ifade edebilmekte ve anlatabilmekte; yakın ve uzak akrabalarını tanıyarak akraba ilişkilerini kavramakta; haftanın günlerini, ayları ve ders adlarını öğrenmekte ve ifade
edebilmekte; meslekleri tanıyabilmekte; yer-yön isimleri ve adres tarifi yapabilmeyi öğrenmekte; gıda maddelerini, meyve-sebzeleri tanımakta ve ilgili yerlerden alışveriş yapacak
seviyeye gelmekte; mutfak kültürünü tanımakta; hava durumuyla ilgili terimleri öğrenip ifade edebilmekte; renkleri ve kıyafetleri tanımakta ve günlük alışveriş ifadelerini öğrenmekte;
organları ve fonksiyonlarını öğrenmekte, sağlık ve hastalıkla ilgili terimleri kullanabilmekte; hayvanları tanımakta ve gerekli terimleri kullanabilmektedir. Gramerde ses uyumlarını,
zamirleri, dört temel zamanı, sıfatları, yeterlik fiili, ismin hallerini, ek fiilin durumlarını, temel kipleri ve fiillerde çatı konularını öğrenmektedirler.

TUR 154: Turkish Language (beginner from DL) Second Semester Düz Liselerden Gelenler İçin Türkçe II Dönem

Bu dersi alan öğrenci spor hakkındaki terimler ve kalıpları; müziği, müzik aletlerini tanıyarak müzik hakkında konuşabilme; ulaşım araçlarını tanımakta ve ilgili terim ve kalıpları
kullanabilmekte; uluslararası trafik kurallarını ve işaretlerini öğrenmekte; bayramları kutlayıp anlatabilmekte; turizm ve Türkiye’yi tanımakta; tarihi eserler hakkında fikir beyan
edebilmekte; ekonomi terimlerini öğrenip kullanabilmekte; iletişim araçlarını tanımakta; teknoloji ile ilgili terimleri öğrenmekte; burçları tanıyıp onlar hakkında konuşabilmekte;
zararlı alışkanlıkları tanıyarak zararlarını öğrenmekte; haberleşme araçlarını kullanmayı öğrenmektedir. Gramerde zarfları, ünlemleri, Türkçe’deki cümle yapılarını, tezlik fiilini,
fiilimsileri, birleşik zamanları, edat ve bağlaçları, aktarma cümlelerini, yapım ve çekim eklerini de ana hatlarıyla öğrenecektir.

Kazım Esim
Türk Dili Öğretimi Böl. Başk.


Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.